Regulamin serwisu „Wystrojmazanaczenie.pl”

§1. DEFINICJE:

 

 1. Administrator Danych Osobowych wszystkich powiązanych witryn „Wystrojmazanaczenie.pl
  Marzena Piotrowska ul. Kaliny 2/1, 05-500 Nowa Wola, NIP 5691681180, REGON  388613354
  W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować w każdej chwili, jako z Administratorem, wysyłając e-mail na poniższy adres: kontakt@wystrojmaznaczenie.pl
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Cennik dostaw:
  – aktualnie nie wysyłamy żadnych zamówień,
  – wszystkie produkty są dostępne online,
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 8. Klient – osoba fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 12. Miejsce wydania – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 16. Produkt – rzecz ruchoma lub Treści Cyfrowe, który może być przedmiotem zamówienia i sprzedaży  w  Sklepie.
 17. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 18. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 19. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem głównym https://www.wystrojmaznaczenie.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  Dane rejestrowe w każdym przypadku są takie same i podane są w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 22. Treści Cyfrowe – produkty będące dostępne w wersji elektronicznej, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
 23. Płatność – we wszystkich serwisach, płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub przelewem bankowym.
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, jak również innych powiązanych ze sobą stron internetowych, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów
 26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 27. Użytkownik – dowolny internauta przeglądający treści zawarte w serwisach wymienionych w pkt. 23 powyżej, mogący zostać klientem.

§2.WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w aktualnych wersjach przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików cookies, oraz aktywne konto email. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, okazać się może konieczne wyłączenie niektórych z nich, lub nawet wszystkich.

§3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkty będące rzeczami ruchomymi Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy);
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wpisać dane do faktury;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożyć w Sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Produkty będące Treściami Cyfrowymi  Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);
  • wpisać dane do faktury;
  • wybrać formę płatności;
  • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  • złożyć w Sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 5. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba, że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 1. Zakupione i opłacone Treści Cyfrowe będą wysłane jako linki w wiadomości e-mail dla Kupującego w terminie określonym na karcie Produktu.
 2. W celu pobrania Treści Cyfrowych należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący się w wiadomości e-mail. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
 4. Zaleca się zapisywanie Treści Cyfrowych na nośniku pamięci przez Kupującego po dokonaniu zakupu. Sprzedający nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Treści Cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Treści Cyfrowych na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

§4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego, z zastrzeżeniem ust.  13 i 14 poniżej.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku Treści Cyfrowych), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć mailowo na adres Sklepu kontakt@wystrojmaznaczenie.pl
 3.  Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia. Kupujący może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 5 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący  ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Kupujący nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Kupujący zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 14. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 13 powyżej, Kupującemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca oświadcza, że Treści Cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych lub posiada odpowiednie uprawnienie do Treści Cyfrowych na podstawie umów z podmiotami będącymi autorami Treści Cyfrowych.
 2. Z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego w ramach umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca udziela na okres 1 roku Kupującego licencję na korzystanie z Treści Cyfrowych. Licencja jest  niewyłączna i nieprzenoszalna, bez prawa do udzielania sublicencji. Kupujący w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalenia – tylko jako zapis techniką cyfrową oraz jedynie w celu utrwalenia otrzymanego egzemplarza utworu oraz w celu wyświetlania na ekranie komputera oraz innych urządzeń mobilnych licencjobiorcy

b.w zakresie zwielokrotnienia –  tylko jako wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,

 1. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w cenie Produktu uiszczanej przez Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt nie został udostępniony osobom trzecim.

 

 1. Zabronione jest zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:

udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,

a. publikowania Produktu w jakiejkolwiek formie , w trym w szczególności sieci Internet

b. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

d. Modyfikowanie Treści Cyfrowych, poza modyfikacjami na własny użytekc.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Sprzedający może dochodzić odpowiednich roszczeń od Kupującego lub innych osób naruszających jego prawa, w szczególności roszczeń odszkodowawczych. Naruszenie postanowień mnożę rodzić także karną.

§6.  REKLAMACJA i RĘKOJMIA

 1. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, gdzie kupujący będący przedsiębiorcą, nie jest osobą fizyczną strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, gdzie kupujący przedsiębiorca, nie jest osobą fizyczną, strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W chwili odbioru Produktu Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wystrojmaznaczenie.pl
 4. Reklamacje mogą być składane, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wystrojmaznaczenie.pl
 5. Reklamując zakupiony towar Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych Kupującego.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
 7. W przypadku, gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

§7. DANYCH OSOBOWE

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Kupujących:
  1. na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w wykonaniu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia swoje Dane osobowe Sprzedającemu w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  2. imię i nazwisko, e-mail – dane niezbędne do zawarcia umowy ze Sprzedającym, niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia lub wysłania Treści Cyfrowych;
  3. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.
 5. Szczegółowe zasady i rozwiązania dotyczące ochrony, zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: wystrojmaznaczenie.pl/polityka-prywatności

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin, czyli na aktualnie wyświetlonej stronie w oknie przeglądarki.
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.